Takakangas-Pihlajaharju

Lukuina

0
Tuulivoimalaa
0 MW
Kokonaisteho
0 m
Kokonaiskorkeus

Hankealue

Suunnittelu

Takakngas-Pihlajanharju tuulivoimahanke sai alkunsa kun Parkanon kaupunki, Leppäkoski Group ja Etha Ab alkoivat selvittää mahdollisuuksia kehittää tuulipuistoja Parkanossa. Alueen valikotumista tuki se, että Pirkanmaan maakuntakaavassa alueen on tunnistettu soveltuvan tuulivoimatuotantoon. 

Tuulivoimapuiston suunnittelu alkaa sopivan alueen kartoittamisella. Esiselvitys ja suunnitteluvaihe vastaavat kysymykseen, onko hanke toteuttamiskelpoinen: millaiset ovat alueen tuuliolosuhteet, onko hanke taloudellisesti järkevä sekä millaiset ovat hankkeen vaikutukset ympäristöön.

Takakangas-Pihlajanharju tuulipuistoalueen soveltuvuutta tuulivoimalle tutkitaan suomalaisten asiantuntijoiden voimin.

Valmiina 75%

Lupien hankinta

Takakangas-Pihlajanharju tuulivoimapuiston toteuttamiseksi tarvitaan vuokrasopimukset maanomistajien kanssa, tuulivoimaloiden rakentamista ohjaava osayleiskaava, ympäristövaikutusten arviointimenettely sekä rakennusluvat. 

Alueen kaavoitus on aloitettu keväällä 2021. Kaavatyössä selvitetään tuulivoimaloiden lukumäärä ja koko sekä tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto ja rakentamisen kannalta tarpeellinen huoltotiestö. Kaavan etenemisestä ja sisällöstä päättää Parkanon kaupunki. 

Takakangas-Pihlajanharjun hankkeessa toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).  Menettelyn yhteydessä tuotetaan lukuisia selvityksiä koskien muun muassa luonnonympäristöä, maisemaa ja rakennettua kulttuuriympäristöä. YVA-menettelyssä arvioidaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja, ja vaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta. Hankkeen YVA-materiaaliin voit tutustua esimerkiksi ympärishallinnon sivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajaharjuTuulivoimahankeYVA

Kaavoituksen aikana järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia paikallisväestölle ja kaikista asiasta kiinnostuneille. 

Kaavoituksen jälkeen tuulivoimaloille ja tuulivoimapuiston sähköasemalle laaditaan yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat ja haetaan rakennusluvat Parkanon kaupungilta.

Valmiina 20%

Rakentaminen ja käyttö

Takakangas-Pihlajanharju tuulivoimahankkeen rakentamisajaksi arvioidaan 1–1,5 vuotta. Rakentamisen aikana alueen tiestöä parannetaan ja uutta tiestöä ja voimaloiden rakennuspaikkoja valmistellaan.

Tuulivoimalan käyttöikä on 25–30 vuotta. Käytön aikana tuulivoimaloita ohjataan ja valvotaan etänä. Myös pienten toimintahäiriöiden korjaaminen ja hälytysten tarkastus suoritetaan etävalvonnan avulla. Huoltohenkilöstöä käy tuulivoimapuistossa useita kertoja vuodessa suorittamassa määräaikaistarkastuksia ja -huoltoja. Huolto- ja tarkastuskäynneillä huoltohenkilöstö liikkuu yleensä pakettiautolla. Tuulivoimaloiden toiminnan aikana nostureita tai muuta raskasta kalustoa tarvitaan harvoin, keskimäärin 3–5 vuoden välein.

Käytön jälkeen voimaloiden purkamisesta ja materiaalin kierrättämisestä vastaa puiston omistaja. Tuulivoimaloiden materiaalista yli 80 % voidaan kierrättää. Haitalliset jätteet, kuten lapojen epoksi- ja hartsimateriaalit, toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Valmiina 0%