Takakangas - Pihlajaharju näkymäalueanalyysi

Alla on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettyjen voimalasijoitusten näkymäalueanalyysit. Analyysit on tehty molemmille vaihtoehdoille VE1 (12 voimalaa) ja VE2 (10 voimalaa). Näkymäalueanalyyseja hyödynnetään  yhdessä muiden selvitysten kanssa hankkeen maisemavaikutusten arvioinnissa. Maisemavaikutusten arviointi tehdään osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessia.

Muutokset voimalamäärässsä, voimaloiden sijainnissa ja kokoluokassa voivat vaikuttaa analyysin tuloksiin. Näkymäalueanalyysit päivitetään tarvittaessa.

Vaihtoehto 1: 12 tuulivoimalaa

Vaihtoehto 2: 10 tuulivoimalaa